Управління школою

1. Управління школою здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директор школи та його заступники, педагогічні працівники, практичні психологи та соціальні педагоги призначаються і звільняються з посади відповідними органами управління освітою згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора школи та педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

2.Вищим органом громадського самоврядування школи єзагальношкільні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати зборів із правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників педколективу - зборами трудового колективу;

- учнів школи (починаючи з 8-го класу) - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи - 25, учнів - 25, батьків і представників громадськості - 25. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають директор школи, голова ради школи, делегати зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіти директора про здійснення керівництва школою і голови ради школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

3.У період між загальними зборами дієрада школи.

3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

3.2. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді та загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

3.3. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діятипіклувальна рада та загальношкільний батьківський комітет.

5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повноїзагальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.

5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів різних рівнів, підприємств, установ, організацій, шкіл, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

6. Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками та учнями школи у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та її коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління школою -педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

- морального заохочення батьків або осіб, які їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків.

9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

10. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 719

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.