Звіт роботи соціального педагога

Непші Інни Володимирівни

за 2017/2018 навчальний рік

Соціальний педагог - це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо- виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості.

Соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

В своїй роботі користується наступними нормативно-правовими документами:

-Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями);

-Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 - ВР від 19.12.2006р зі змінами);

-Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558- ІІІ від 21.06.2001р.);

-Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);

-Закон України «Про попередження насильства в сім'ї » (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);

-Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.);

-наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (№616 від 02.07.2009р.);

-інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2011-2012 н.р. (наказ МОН від 05.08.2010р. №1/9-516);

-інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 н.р. (наказ МОН від 19.07.2012р. №1/9-517);

-наказ МОН України «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.06.2004 року № 605);

- лист МОН України «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та прірітетні напрями діяльності у 2017-2018 н.р.» (від 28.07.2017 р. №1/9-414)

-посадова інструкція соціального педагога;

-етичний кодекс соціального педагога.

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею.

Так в нашому навчальному закладі навчалося 108 учнів пільгових категорій, що складає 49,5% від загальної кількості учнів. З них: * дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 6 чоловік; *дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 80 чоловік; *дітей-інвалідів – 9 чоловік; *діти воїнів АТО– 12; *діти тимчасово переміщенні з зони АТО – 1. На цих учнів заведені картки, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, що їх заміняють, місце їх роботи, житлово-побутові умови , зайнятість дитини в позаурочний час. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали , надані класними керівниками. Сім’ї такої категорії знаходяться під супроводом класних керівників та соціального педагога, який дає рекомендації батькам, вчителям, дітям, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах.

Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки. Протягом року обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки. Проведено профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками. Ведеться контроль за відвідуванням занять учнів даної категорії.

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів,що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля.

В школі систематично ведеться робота з учнями, що стоять на внутрішньому обліку. На кінець року – 15 чоловік. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на уроках. Проводяться регулярні рейди-перевірки стану відвідування уроків. Після цього з боку адміністрації, соціального педагога проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання дитячої бездоглядності.

Протягом року соціальний педагог працював над проблемою: «Попередження негативних явищ в учнівському середовищі».

Протягом 2017-2018 навчального року соціальним педагогом були розроблені заходи щодо роботи Ради з профілактики правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з учнями, які схильні до правопорушень. Відновлювалась база даних різних категорій учнів.

На початку навчального року соціальний педагог разом з класоводами та класними керівниками склала соціальні паспорти класів та школи. Під час проведення індивідуальних бесід з класними керівниками та директором школи, були визначені діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога. Протягом навчального року соціальним педагогом відвідувались уроки з метою спостереження за поведінкою учнів, виокремлення проблем у поведінці учнів. З учнями систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінки на уроках, перервах та в позаурочний час.

З учнями старших класів були проведені бесіди на тему «Цінність життя». З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ( 9 – 11 класи)»;

- «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД ?» ( 10-11 класи )

- «Шкідливість куріння» з елементом анкетування «Тютюн здоров’ю не товариш» ( 6 клас )?

- «Загроза наркотиків» ( 9-11 класи);

- «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі» ( 5 – 6 класи);

- «Пірсінг та татуювання» ( 7 клас);

- «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) . Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків.

З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

- «Дружба в житті людини» ( 4 клас);

- «Справжній лідер – хто він ?» ( 3 клас);

- «Порядна дитина, яка вона ?» ( 1 клас).

- «Права дитини» ( 6 клас);

- «Скажи насильству в сім’ї та школі - Ні!» ( 5-11 класи ).

- «Торгівля людьми та її причини. Як себе захистити» ( 9-11 класи).

Протягом навчального року систематично проводились бесіди з учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин. Соціальний педагог відвідував таких дітей вдома, а також відвідував батьків учнів за місцем їх роботи.

Профорієнтаційна робота з учнями 9 та 11 класів проводилася соціальним педагогом в декілька етапів та за кількома методиками. Протягом навчального року соціальний педагог залучався до виступів на педагогічних радах та нарадах при директорові.

Індивідуальні та групові консультації соціальним педагогом проводились на таку тематику :

- проблеми навчання та виховання учнів ( педагогічні працівники);

- труднощі у спілкуванні з однолітками ( учні );

- проблеми з дисципліною та відвідування учнями уроків (педагогічні працівники, учні, батьки);

- труднощі у спілкуванні з батьками ( учні, батьки );

- сімейні конфлікти ( учні, батьки).

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки;

- вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

- представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

Кiлькiсть переглядiв: 5954

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.